Đang Thực Hiện

155501 HTML developer

Need an HTML developer to develop HTML comps from PSD mockups. The developer will need to cut graphics from supplied PSD's. The developer needs to develop javascript for image roll over and onclick. The developer will develop and link all pages according to sitemap supplied.

Kĩ năng: .NET, Adobe Flash, Bất kì công việc gì, SQL

Xem nhiều hơn: html develop, cut psd to html, psd to html developer, html image net, net html image, html image javascript, javascript image onclick, javascript roll roll, psd html cut, psd html net, image onclick javascript, according psd, graphics developer, html html, net html, net html developer, need psd html, html cut psd, roll psd, psd html flash, onclick, link psd html, javascript link onclick, flash psd html, flash link onclick

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1901685