Đang Thực Hiện

142255 Video Skins and Video CMS

Video Skins and Video CMS

1) Video skin to play flash plugins

2) Video skin to play .wmv files

3) CMS to manage the videos and admin the skins.

4) Design is for a business web environment.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, CMS, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: admin skins, cms admin skin, admin skin, flash cms web, website play video, website design skins, video wmv, video skins, video flash skin design, skins flash, play wmv files, play video web, flash cms web design, wmv video flash, skins web design, web skins flash, skins skin, cms flash website, play wmv, videos wmv, flash web cms, video flash skin, cms skin, skin flash video, wmv flash website

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

ID dự án: #1888430