Đã hoàn thành

Ready game from 3 rooms by Game Make

Được trao cho:

jacobszall

I have over five years of experience with Game Maker. Relevant Skills and Experience I have over 5 years of experience using Game Maker and Game Maker Studio, as well as app development. Proposed Milestones $20 USD - Thêm

$70 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $68 cho công việc này

$66 USD trong 40 ngày
(1 Nhận xét)
1.2