Đã Đóng

Space Invaders using Stencyl

I have a partially implemented space invaders style game developed in Stencyl. I need someone to do a bit more work on it and add finishing touches.

Artwork and soundtrack provided by myself.

Kỹ năng: Thiết kế trò chơi

Xem thêm: stencyl space invaders, design space, stencyl space, space invaders stencyl, work space, space, soundtrack, game soundtrack, game artwork design, space invaders game, stencyl, space invaders, invaders, using provided, bit game design, myspace add top friends 5000 search work, artwork finishing, game space, space game design, add text click radio button using php, web design finishing touches, install add using vba, using manipulate images add text, finishing touches website, can add feedback form using formmail

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #1630840

1 freelancer đang chào giá trung bình $350 cho công việc này

neliobuchadas

Hi! I'm interested on the job! Please check PM!

$350 AUD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
1.8