Đã Đóng

Teach Cocos 2Dx basics

Looking for a tutor to teach cocos 2dx from basics to intermediate level.

Kỹ năng: Phát triển game

Xem thêm: intermediate level, cocos 2dx, french language intermediate level, intermediate level danish, maintenance cocos 2dx, intermediate level java, java intermediate level project, intermediate level java gui, intermediate level htmljava, looking tutor teach java, cocos python

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Kochi, India

Mã Dự Án: #14805432

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹8889 cho công việc này

₹10000 INR trong 3 ngày
(12 Đánh Giá)
5.4
₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0