Đã hoàn thành

Export POI data from Garmin GPS (GSPMapEdit)

I need help exporting Point of Interest (POI) data from Garmin GPS. The software was created by GPSMapEdit. I only need 3 fields (lat, long and Name). Data can be saved in text or excel format.

Output should be in .txt, .csv or .xls format

Kỹ năng: Định vị

Xem thêm: export poi garmin, garmin poi export, exporting garmin gps excel, garmin export poi excel, garmin export poi, export poi garmin gps, export garmin poi, lat long, gps name, export from excel, data point, point interest, export text, need lat, geolocation gps, point point gps, gps data, gps geolocation, export data excel, 321, geolocation software, excel export text, data export excel, export format, excel export

Về Bên Thuê:
( 43 nhận xét ) Cupertino, United States

Mã Dự Án: #1026113

Đã trao cho:

jacekphp

Hello, please check PM. Regards, Jacek

$35 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
1.9