Đã Đóng

Need a German writer (Ongoing project)

Need a native German writer for our long term project on German book writing. Please bid only native bidders.

Target words 42k

Budget: $300

Deadline: 12 days

Kĩ năng: Tiếng Đức, Article Writing, Viết lại bài báo, Ghostwriting, Dịch thuật

Về khách hàng:
( 303 nhận xét ) Panchagarh, Bangladesh

ID dự án: #33723267