Google Cloud Application - Expert Needed

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Google Cloud Application - Expert Needed

Develop a cloud-based application and deploy it in Google App Engine.

Develop a Google BigQuery application

Google App Engine Điện toán đám mây Cloud Data AWS Lambda Amazon Web Services

ID dự án: #37215531

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình₹1553 cho công việc này

shahajalalbabu00

Hi there! Looking for a professional Google Cloud Application - Expert Needed? A Microsoft Certified Professional with over 13+ years of experience and hundreds of satisfied clients around the world. I love doing this Thêm

₹666 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0