Đã Hủy

expert VUE.JS, firebase

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹3000 cho công việc này

AbhishekSingh08

5 years experience in Reactjs / Redux / Angular / Nodejs / PHP / Django / Backned - Frontend development! All of our programming skills: *Front-end: - HTML, HTML5, JSON. - JAVASCRIPT (Ajax, AngularJS / 2 / 4 / 5 / 6 Thêm

₹3000 INR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0