Đã hoàn thành

129512 adjust text on header image

Just need to change the title on header image

Need this done very quickly. Same quality, no

other changes.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: header image , header title design, text change, image changes, image need, header image design, graphic image text, change graphic text, adjust text image, change text image, text header, design header image, image header, header change, image adjust

Về Bên Thuê:
( 161 nhận xét )

Mã Dự Án: #1875680

Đã trao cho:

rainfosys1

lets start now

$10 USD trong 0 ngày
(40 Đánh Giá)
4.4