Đang Thực Hiện

128452 Brochure Design

Our company brochure needs to be redesigned. After it is redesigned I need to be able to make updates to it in Adobe InDesign or PageMaker. I would also prefer some color added to it. Attached is the brochure that needs to be redesigned.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: it brochure design, indesign graphic design company, graphic brochure design, brochure design graphic, make brochure, brochure make, pagemaker, Brochure-Design, brochure design make, brochure company, indesign company brochure, indesign updates, color brochure design, color brochure, pagemaker indesign, brochure attached, indesign pagemaker, indesign design, indesign brochure design, graphic design updates, design indesign, company brochure design, brochure adobe, attached brochure, adobe indesign brochure

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

Mã Dự Án: #1874620

Đã trao cho:

artist2082

Hi, please see pmb, thank you : )

$95 USD trong 2 ngày
(455 Đánh Giá)
7.0