Đang Thực Hiện

152523 create 30 ad variations

We have 6 different ads that need 5 variations each. We have the layered psd files and applicable pictures that we will send.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: design variations, psd variations, different variations, variations psd, layered psd files, create layered psd, create pictures, create psd files

Về Bên Thuê:
( 128 nhận xét ) La Mesa, United States

ID dự án: #1898704