Đang Thực Hiện

130060 Deeps project 13

Hi Deeps,

I have changed my office location and so I need to change my information on the website and my final version of the business card. You should have the server info and final version of the biz card. I will send you the details.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: change my location, project 13, business final project, send final project, biz card

Về Bên Thuê:
( 43 nhận xét ) Las Vegas, United States

Mã Dự Án: #1876228

Đã trao cho:

deepsniti

Thanks :)

$45 USD trong 0 ngày
(1531 Đánh Giá)
9.0