Đang Thực Hiện

133361 Designer Need To Color

I have a template that I designed, and I need someone to color it with gradients and glow effects.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: designer need, need color, effects designer, graphic designer color, gradients graphic design

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) San Antonio, United States

Mã Dự Án: #1879532