Đang Thực Hiện

133361 Designer Need To Color

I have a template that I designed, and I need someone to color it with gradients and glow effects.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: designer need, need color, effects designer, graphic designer color, gradients graphic design

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) San Antonio, United States

ID dự án: #1879532