Đang Thực Hiện

138881 Graphic touch up

I would like to add text and turn this graphic into a gif file (213x168) to mirror my old graphic (mirror is the keyword).

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: graphic touch, gif file design, graphic design touch, graphic design gif file, file mirror, turn graphic, add text graphic

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét )

Mã Dự Án: #1885055