Đang Thực Hiện

166049 Icon/Buttons for website

Create multi state images/icons for website. And create buttons. See attachment for list.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: list icon, create website icon, icons website design, icon website design, icon create, website icons list, icon images, attachment icon

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Cupertino,

Mã Dự Án: #1912241

Đã trao cho:

verbwit

a little less than 50 cents a button

$35 USD trong 4 ngày
(1 Đánh Giá)
2.0