Đang Thực Hiện

166660 JPG to HTML (Only two pages)

I have two pages in JPG. I want it to get it converted in HTML (with table and CSS)ASAP. Please see attached two images.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: two images, jpg to, jpg c, html only, table jpg, html table jpg, css jpg, jpg design html, html design table css, css table html, html design table, css html table design, jpg table, jpg html table, table css graphic, jpg, css jpg design, css table design html, html table design css, html jpg table, table html css, html table graphic design, graphic table css, html css table design, jpg css html

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Faridabad, India

Mã Dự Án: #1912853

Đã trao cho:

unnimaxx

I'm ready thanks

$10 USD trong 1 ngày
(589 Đánh Giá)
6.6