Đã hoàn thành

132809 Logo Design as agreed

Logo Design as agreed in erliare project that was accidentally closed

Thanks

Scott

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: scott, design agreed, closed logo project, Agreed

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1878980

Đã trao cho:

petersmith

Hi Scott, thanks for the project invitation. (Project 1177206921 closed accidentally by Webmaster)

$35 USD trong 1 ngày
(8 Đánh Giá)
4.0