Đang Thực Hiện

131450 Logo Design for Website

I'd like a logo designed for a forum-type website about acheiving all kinds of goals.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: kinds logo design, graphic logo design forum, graphic design goals, forum graphic design, logo design forum, design graphic website, type website, type logo design, kinds logo, forum logo design, forum type website, kinds graphic design, logo design type, kinds graphic, logo forum, forum logo, kinds website

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) Ottawa, Canada

Mã Dự Án: #1877619

Đã trao cho:

xclusiveads

please check the pmb. thanks :)

$20 USD trong 1 ngày
(346 Đánh Giá)
6.2