Đang Thực Hiện

118804 logo design

I need a logo

(saved as layers in photoshop)

that could go several feet high or fit on a letterhead

the logo is for a new radio station

Radio Dentata

the tag line (do not make it part of the logo)

radio with teeth

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: teeth logo design, tag design, design tag, logo design line, need radio station logo, letterhead need logo, logo teeth, station design, fit logo design, radio design logo, logo station radio, logo letterhead photoshop, design teeth, graphic tag design, radio design, teeth logo, radio station design logo, logo tag design, tag logo, design radio, tag design photoshop, radio station graphic design, photoshop make logo, photoshop letterhead design, make radio logo

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) Morristown, United States

Mã Dự Án: #1864973

Đã trao cho:

artist2082

Hi, please see pmb, thank you : )

$75 USD trong 2 ngày
(455 Đánh Giá)
7.0