Đang Thực Hiện

132757 Logo & images from drawing

Need logo designed for new website / product & 8 small 2D graphics to be drawn in photoshop (or similar) from a scanned in drawing. Please PM me for details.

-John

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: website drawing design, graphics design logo images, graphic drawing, product drawing, product design drawing, drawing c, drawing 2d, need images designed, drawing graphic design, images similar, drawing photoshop, need logo design drawn, scanned graphic, drawing graphic logo, images drawing, scanned drawing, need drawing, photoshop drawing, small logo photoshop, drawing product, graphic design drawing product, details drawing, drawing logo, photoshop drawing logo, small drawing

Về Bên Thuê:
( 34 nhận xét ) East Aurora, United States

Mã Dự Án: #1878928

Đã trao cho:

logobank

ok... let's go

$125 USD trong 3 ngày
(20 Đánh Giá)
4.5