Đang Thực Hiện

119531 logo needed

we would like a logo with a cartoon hand holding about 4-5 tickets in front of logo

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: front design logo, tickets logo design, cartoon hand, cartoon design needed, needed cartoon, hand graphic logo, hand logo, cartoon needed

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) omohoma, Mexico

Mã Dự Án: #1865701