Đã hoàn thành

164691 logo Vectors x 2

Hi,

i have 2 logo's that need to be made into vectors, so as they can be printed/used in any size without distortion

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: logo design x, logo design vectors, graphic design vectors, vectors logo design, need vectors, distortion, logo vectors, vectors logo

Về Bên Thuê:
( 55 nhận xét ) Australia

Mã Dự Án: #1910882

Đã trao cho:

verbwit

can have it done for you in a few hours

$10 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
2.0