Đã hoàn thành

128012 Resize three banners with text

I have three existing banners I need resized to 60x468 with text added. Must have completed right away.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: existing banners, resize banners, text banners, resize completed, resize graphic

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Columbus, United States

Mã Dự Án: #1874180

Đã trao cho:

guigo79

Can be done right now! Thanks :)

$10 USD trong 0 ngày
(47 Đánh Giá)
4.5