Đang Thực Hiện

144645 T-shirt Logo Design

I need a t-shirt logo designed for a church mission trip. The logo is for the back of the shirt. I've included a few pictures of the past designs as a guide. The church website is http://www.OrlandoVineyard.com.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: ve logo, logo church design, logo designs shirt, logo designs church, logo design pictures, graphic designs shirt, graphic design guide, design logo church, mission trip, graphic shirt design website, design shirt logo, design church logo, design logo trip, church logo, church logo design, church design, shirt design pictures, need graphic design shirt, need church website, need shirt logo, designs shirt logo, pictures logo, logo church, logo trip

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Orlando, United States

Mã Dự Án: #1890821

Đã trao cho:

futurecomsl

Pls chk PMB

$99 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0