Đã hoàn thành

129996 Vectorize Graphics(Retrace)

I have a logo that needs to be vectorized.I need the picture to be [url removed, login to view] precise lines, circles and text.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: vectorize picture, vectorize a logo, picture graphics, graphic design circles, logo design circles, graphics design picture, vectorized, vectorize, graphics picture, circles, logo vectorize, circles logo, logo circles, retrace logo, logo retrace, logo traced, retrace, vectorize graphics, vectorized graphics, text logo graphics, need graphic vectorized, need graphics vectorized, logo vectorized, vectorized logo, text graphics

Về Bên Thuê:
( 265 nhận xét ) San Diego, United States

Mã Dự Án: #1876164

Đã trao cho:

jolme

Hi, sir! See me at PMB.

$13 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0