Đang Thực Hiện

152721 Web 2.0 Logo Needed

We need a web 2.0 style logo for our social site. The logo should be fun, easy to integrate and easy to resize. The logo should be ready within 72 hours of choosing a winning a bid.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: web 2.0 logo design, choosing a logo design, a style logo, web 2.0, web resize, site fun logo, fun web design, social web logo design, logo resize, web social logo, web design logo resize, web style logo, web logo needed, web design fun, Resize logo, style logo, resize graphic, web logo

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1898902