Đã hoàn thành

145615 Joomla Magazine design

I need someone to create an ijoomla magazine component design. This is pretty easy to do. The CSS is layed out very clearly. It needs to resemble more of the overall feel of the site

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: c# component design, magazine graphic design, design css joomla, css joomla, site css joomla, joomla css design, design component joomla, joomla magazine site, need someone css joomla, needs magazine, joomla component design, need someone create magazine, component design, magazine create, magazine site, joomla graphic design, joomla feel, joomla easy css, joomla component css, graphic magazine, css component joomla, css joomla component, css magazine, magazine joomla, create css joomla

Về Bên Thuê:
( 104 nhận xét ) Salt lake city, United States

ID dự án: #1891791

Được trao cho:

ijeweb

THanks!

$70 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0