Đã hoàn thành

146921 reskin app and make changes

I will need my .psd file made into a custom skin for my application. also need my app to install as diskcleanser

also, the app reports incorrect number of errors must have app display errors correctly.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Delphi, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: app skin design, reskin my app, reskin design, reskin app, psd app, App Install, app and, reskin application, app skin, design skin psd, app psd, reskin need, design app psd, delphi skin, application skin, app design psd, reports delphi, application design psd, app psd design, delphi reports, skin application, reskin psd, custom application delphi, app display, design app skin

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) brea, United States

Mã Dự Án: #1893099

Đã trao cho:

buzzz

I can do it.

$250 USD trong 4 ngày
(472 Đánh Giá)
7.8