Đang Thực Hiện

Private for Gael007 - New set of fruits & vegs graphics - 2

Design a new set of graphics for vegs and fruits based on previous work.

New set to design:

- Green beans

- Carrot

- Lemon

- Broccoli

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế biểu tượng, Illustrator

Xem thêm: new illustrator, graphics illustrator, graphics design illustrator, carrot design, lemon graphic, set graphics, illustrator graphics, private work design, set private domain, set private group phpbb3, set private pchat server, set private proxy sites, set private stream justintv, carrot graphic, set private proxy server, private graphics, set private proxy

Về Bên Thuê:
( 32 nhận xét ) Linkebeek, Belgium

Mã Dự Án: #1695439

Đã trao cho:

gael007

let's start.

€30 EUR trong 1 ngày
(13 Đánh Giá)
4.7