Đang Thực Hiện

149882 Need logo and logo install

Hi,

I need 2 really nice logos for 2 different blogs and the person that's chosen will need to know how to put them on my blog.

Thanks!

Ruth

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, WordPress

Xem thêm: logos blogs, ruth, need different logos, graphic install, blogs logo design, need nice logos, nice logos design, nice logos, logo design blogs

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét )

Mã Dự Án: #1896061