Đang Thực Hiện

149882 Need logo and logo install

Hi,

I need 2 really nice logos for 2 different blogs and the person that's chosen will need to know how to put them on my blog.

Thanks!

Ruth

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, WordPress

Xem nhiều hơn: logos for blogs, how to logo, ruth, Need Logo, need different logos, graphic install, blogs logo design, need nice logos, nice logos design, nice logos, logo design blogs

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét )

ID dự án: #1896061