Build Responsive website eco system for tourism

Đã Đóng Đã đăng vào 7 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Build một hệ thống dành cho phát triển du lịch.

Yêu cầu:

viết trên nền laravel framework, vuejs, html5, css, js, sử dụng công nghệ drag & drop

Thiết kế đồ họa HTML MySQL PHP Thiết kế trang web

ID dự án: #9746774

Về dự án

7 đề xuất Dự án từ xa 7 năm trước đang mở