Đang Thực Hiện

Startup investor pitch for an agricultural social business

Need graphic designer expertise to turn a basic PowerPoint document into a winning investor pitch.

30 slides to redesign.

Kĩ năng: Powerpoint, Photoshop, Nhận diện thương hiệu, Pitch Deck Writing, Trình bày

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Abu Dhabi, United Arab Emirates

ID dự án: #33719877