Đã Đóng

Build a 200 m2 wood decking in Caridean isle

Project is to building a 200 m2 wood decking outside à villa based in the Caribbean island for 2 weeks . We pays for flight ticket + sleeping room + food acomodation +USD paye.

Kỹ năng: Người chăm chỉ

Địa điểm: Torun, Poland

Xem thêm: kinds project get freelancing, php project 150 usd, project minimum usd

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Poland

Mã Dự Án: #14877746