Đã Đóng

Locksmith needed

Job Description:

Need the latch on security door to work. Currently won't lock.

Kĩ năng: Người chăm chỉ, Thợ khóa, Freelance, Lao động phổ thông, Office nói chung, Housework, Local Job, Odd Jobs, Đón

Địa điểm: Gordon Park, Australia

Về khách hàng:
( 4 nhận xét ) Gordon Park, Australia

ID dự án: #35394187