Đã hoàn thành

Small haskell assignment

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Kotolegokot với giá $20 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Write a Haskell program that computes the normal form of a simply-typed lambda term in standard (not de Bruijn) notation.

The data type defining a lambda term in standard form is:

data STerm = Vs Int | Ls Int STerm | As STerm STerm deriving (Eq,Show,Read)

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online