Đã Đóng

Design of Multi Stage Flash Unit ( MSF) evaporator condenser

To design a 300 litres per day, operating over 6 hours, Multi Stage Flash Unit ( MSF) evaporator condenser for fabrication for bio medical application.

Kĩ năng: Heat Load Calculation, Hệ thống sưởi, Thermodynamics, Mechanical Design, Thiết kế năng lượng tái tạo

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) India

ID dự án: #33728528