Đã hoàn thành

Translation Hindi

Được trao cho:

instrade

Hi Sir, Kindly I can start on it now. have placed the bid. I can do it for 290. Can I submit it by afternoon ?

₹288 INR / giờ
(4 Đánh Giá)
1.4

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹194/giờ cho công việc này

₹100 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0