Đã Đóng

Apartment Cleaner

Looking for a cleaner 2-3 times a week

Kĩ năng: Quét dọn nhà, Domestic Cleaning, Carpet Cleaning, Công nghệ sạch, Dọn dẹp thương mại, Freelance, Lao động phổ thông, Office nói chung, Housework, Local Job, Odd Jobs, Upholstery Cleaning

Địa điểm: Moonee Ponds, Australia

Về khách hàng:
( 8 nhận xét ) Australia

ID dự án: #33727673