Đã hoàn thành

Edit some HTML5/CSS3 Video Background/Text Codes

Dự án này đã kết thúc thành công bởi BXsolution với giá $12 SGD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$12 - $30 SGD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

i need to overlay text on a video background.

the text is to be center of the frame.

Note that the size of the background video is width at 100% and height auto.

This has to be done like now!!!

Please provide html file for delivery

HTML Code:

<video id="bgVideo" autoplay loop poster="[url removed, login to view]"><source src="[url removed, login to view]" type="video/mp4"></video>

CSS Code:

video#bgVideo {

position: absolute; // Play the video in full screen mode

top: 0px;

left: 0px;

min-width: 100%;

min-height: 100%;

z-index: -1; // Put the video behind all other elements

}

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online