Đang Thực Hiện

Project for Asser Hamad

Đã trao cho:

asserhamad

Hi Relevant Skills and Experience AJAX, Angular.js, HTML5, node.js Proposed Milestones ₹750 INR - Whole thing

₹750 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹875 cho công việc này

₹1000 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0