Đang Thực Hiện

html5 canvas issue

Được trao cho:

estar87817

Few minutes work for me.

$2 USD / giờ
(2 Đánh Giá)
2.4

4 freelancer đang chào giá trung bình $7/giờ cho công việc này

ssahilsl

Dear Sir/Madam, We always Provide all services such as Web Design & Development, PSD to HTML, PSD to HTML to Wordpress, Graphic Design, Landing page Design, Logo, Banner, Brochure, HTML, XHTML, HTML5, PHP, Word press, Thêm

$15 USD / giờ
(4 Nhận xét)
3.6
lbear9090

Dear sir. I am ready for you. thanks

$20 USD / giờ
(2 Nhận xét)
3.0
realimaginations

I have done canvas work earlier. Let's start.

$5 USD / giờ
(2 Nhận xét)
1.6
honeypotant

I am very familiar with html canvas. Regards.

$15 USD / giờ
(2 Nhận xét)
1.0
nike123

hi i can help you please see pm

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0