Đã đóng

Print a html page from javascript code

Dự án này đã được trao cho Rashvinder1991 với giá $20 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

A html pages "will be provided" gets loaded in a document using javascript code. then an event to print needs to fires a code "you will need to write" in order to open up the printer dialogue box for printing in all browsers "mobile and desktop". Here is the code which works on Android Chrome but failed to show the content of the page in the dialogue for Safari on mac as well as Chrome on Mac.

[url removed, login to view]

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online