Đã đóng

Rotatable room with windows in [url removed, login to view] -- 2

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là $14 - $30 NZD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$14 - $30 NZD
Mô tả dự án

Must be made with [url removed, login to view] ([url removed, login to view])

See image attached.

I would like a room with two windows (just blue squares is good) and some labels (A, B, C)

It all needs to rotate when I click and drag the mouse, so I can look at it from different angles

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online