Đã hoàn thành

Change background color in 6 specific fields in a Formidable Pro form on view and click

Dự án này đã kết thúc thành công bởi FarazAbbas với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

I have a multi-page form where I need help to change the background color in 6 specific fields, 5 in same format and 1 in different, in a Formidable Pro form. I managed to make it change on view through the Chrome inspect tool, but not on click. I also want to limit the custom css to only apply the changes to the 6 specific fields, so there need to be added some kind of a container to the custom css. I want to add the custom css in the Divi theme custom css section.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online