Đã Đóng

OpenEMR POC

OpenEMR dev/customization using html5 for UI for desktop and also tablet support. Need front and back-end experience.

Kĩ năng: HTML5, Phát triển cơ sở dữ liệu, Mobile App Development, Lập trình cơ sở dữ liệu, Blockchain

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) CASTLE ROCK, United States

ID dự án: #32740947