Đã Đóng

Looking for babysitter in Vorarlberg

I am looking for babysitter in Bregenz. Age of baby 1,5 year. Prefer woman, who have own child and have expiriens. Price 7 euro for hour.

Kỹ năng: Nhân sự

Xem thêm: i will pay fix price 10, modify project price freelancer, fcygofotdfan need letter word, prefer sharing

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bregenz, Austria

Mã Dự Án: #14858407