Đã hoàn thành

I want a Function written in Swift 3

Dự án này đã kết thúc thành công bởi nmarkovickv với giá $500 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

I want a function in swift 3 that takes an array of TS video urls and combine in one video then convert that video to mp4 and save in the document directory. The saved mp4 file must work perfectly with AVPlayer.

The TS files is stored locally so the urls of those files are document directory urls.

example :

func magic_code (all_links : [url], name_of_the_result_video : String){ //Code }

The function must be written in swift3, well documented ,and works 100%

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online