Đã Đóng

Mdx optimization ssas

Job Description:

Need to optimize mdx query it's on ssas

Kĩ năng: Informatica MDM

Về khách hàng:
( 3 nhận xét ) Dubai, United Arab Emirates

ID dự án: #32704800