Find Jobs
Hire Freelancers

Bohemian Bliss: Bold Reimagining

min $50 CAD / hour

Đã đóng
Đã đăng vào khoảng 2 tháng trước

min $50 CAD / hour

I'm seeking a skilled interior designer and decorator to transform my 3-bedroom apartment into a bohemian paradise with vivid accentuations. I'm aiming for a blend of comfort, style, and functionality that harmonizes with my vibrant personality and the practical needs of my living space. **Objective**: Transform living areas, bedrooms, kitchen, dining area, and bathrooms following a bohemian style accentuated with bright and lively colors. The design should incorporate neutral tones as a base, layered with vibrant color accents for a balanced yet engaging look. **Scope**: - **Living Room**: Reorganization and decorating with eye-catching details and comfortable, yet stylish furniture. - **Bedrooms**: Create serene yet vibrant sleeping spaces, incorporating personalized touches. - **Kitchen and Dining Area**: Functional and aesthetic reorganization, with a focus on incorporating earthy and vibrant tones. - **Bathrooms**: Refresh and declutter for a cleaner, visually appealing space. **Ideal Skills and Experience**: - Proven experience in bohemian interior design - Strong portfolio showcasing vibrant, yet tastefully designed spaces - Demonstrable skill in color theory and spatial organization - Ability to source unique furniture and decor that complement the bohemian theme - Experience in decluttering and reorganizing spaces for both aesthetics and functionality This project requires a creative thinker who can deliver a visually stunning yet practical living environment. Each area of the apartment should exude a warm, inviting vibe while adhering to the specified bohemian aesthetic. I look forward to working with someone who can translate my vision into a beautiful and cohesive living space.
Mã dự án: 37794732

Về dự án

Hoạt động 17 ngày trước
Địa điểm: Fredericton, Canada

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc

Về khách hàng

Cờ của CANADA
Fredericton, Canada
0,0
0
Thành viên từ thg 2 21, 2024

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.